Artykuły Chrześcijańskie

Kiedy Pan przyjdzie by nagradzać, nie będzie sprawdzał w jaką pracę ludzie byli zaangażowani, ale jaka była ich wierność.
„Dobrze, sługo dobry i wierny,” powiedział Pan.

On nie mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny, gdyż byłeś mi wierny w sprawach  publicznych, sprawując rządy nad miastami, stanami i królestwami, dlatego też  zostaniesz nagrodzony.” Nie, On mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny.”
Tak jak inni są wierni w większych rzeczach, ty możesz być wierny w małym,  wykonując swoją pracę każdego dnia; kiedy dostajesz jedynie parę szylingów na  utrzymanie swojej rodziny, możesz być w tym tak wierny jak ci, którzy zarządzają  królestwami.
Bóg patrzy na wierność człowieka, zatem ty, który cały dzień pracujesz  jako biedny służący w kuchni, możesz otrzymać tak samo wielką nagrodę za swoją wierność jak ten, który cały dzień siedzi na tronie.
W dniu sądu możesz otrzymać  równie wspaniałą koronę chwały jak król, który rządził dla Boga na swoim tronie.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Wielu ludzi wierzy w zbawienie dzięki własnym dobrym uczynkom. Praktykują oni umartwienia i samozaparcie, dają jałmużny i modlą się, odwiedzają chorych i więźniów, odbywają dalekie pielgrzymki i umartwiają swe ciało. Dlatego też spodziewają się wejść do nieba. Pracują dla swego zbawienia, podczas gdy zbawienie to musi nastąpić wpierw, potem dopiero mogą działać jako zbawieni i przeżywać ten stan. Student musi się wprzód zapisać do uczelni, zanim będzie mógł pracować dla swej kariery po studiach. Ty zaś wprzód musisz przyjąć Chrystusa, a dopiero wtedy będziesz zbawiony; musisz wpierw otrzymać zbawienie, jeśli masz pracować nad nim. Co uczynił umierający łotr, aby być zbawionym? Nie mógł nic uczynić, bo jego ręce były przybite do krzyża. Nie uczynił nic, wszakże Jezus zbawił go.

W ludzkim planie zbawienia podkreśla się słowo “czynić”, w planie Bożym mówi się o tym, co się “dokonało”. Człowiek obstaje przy tym, by coś czynić, by czymś zapłacić, chce sobie zasłużyć na zbawienie. Bóg zaś mówi, że zbawienie dokonało się i nie ma już nic do zrobienia, bo Jezus wykonał wszystko. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

“Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.”
List do Rzymian 3,22-23

Sposób życia człowieka jest rozpatrywany w dzisiejszych czasach z różnych punktów widzenia. Istnieje na przykład następujące bardzo popularne przekonanie: ”Właściwe jest to, co czyni większość”, czyli dobro i zło określane jest poprzez postępowanie jakiejś nieokreślonej grupy ludzi. Inni uważają: „Cel uświęca środki”. Dla nich najważniejszy jest wynik sprawy, nie zaś jego przebieg. Może brzmi to atrakcyjnie, jednak niejednokrotnie oznacza nieuczciwe czy podejrzane machinacje i interesy. Słyszy się także wypowiedź: “Tylko to jest złe, co szkodzi drugiemu”, czyli każdy sam ma prawo zdefiniować, co jest złe dla innego człowieka.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Jak piękny jest TEN który stworzył każda roślinę idealnie zgodnie z jej rodzajem;
Jak piękny jest TEN który pokochał grzeszny świat;
Jak piękny jest TEN który dał swojego jedynego syna aby uratować ginący świat;
Jak piękny jest TEN który daje życie Jak piękny jest TEN który dotrzymuje każdej z obietnic;
Jak piękny jest TEN który broni bezbronnych;
Jak piękny jest TEN który raduje się gdy jedna dusza odwróci się od nieprawości do NIEGO;
Jak piękny jest TEN który daje spokój w czasach niepokoju;
Jak piękny jest TEN który z nieskończoną miłością przyjmuje każdego potrzebującego.

Artykuły Chrześcijańskie

W naszej angielskiej Biblii (KJV) i w mowie potocznej bycie prostym jest często tym samym, co bycie głupim, niemądrym, łatwowiernym, czy też łatwo oszukanym przez pozory. W tym przypadku jest to przeciwieństwo mądrości.

Tak więc: ,,Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, ale prości idą dalej i ponoszą karę”, (Prz 22:3 UBG). „Efraim stał się jak głupia gołębica bez serca”, (Oz 7:11 UBG), opisuje podobny charakter.

Złą rzeczą jest bycie naturalnym głupcem. Gorzej jest zostać uczyniony głupcem przez niegodziwych ludzi i niegodziwe skłonności. Taka prostota nigdy nie jest polecana. Jest to najgorszy rodzaj prostoty, ponieważ jest zarówno owocem, jak i przyczyną niegodziwości.

Czasami prostym człowiekiem jest ten, kto jest słaby, nie poinstruowany, być może nawet oszukany, ale uczciwy, poszukiwacz prawdy. Do takich skierowane jest zaproszenie, by przyszli na wielką ucztę przygotowaną przez mądrość: „Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi”, (Prz 9:4 UBG). czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisuje dzień Pięćdziesiątnicy. Ludzie oskarżyli uczniów o to, że są pijani, ale Piotr odpowiedział: “Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: 1 stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało…” (Dz. Ap. 2:16-21).

To jest proroctwo z Księgi Joela 2:28-32, dotyczące wylania Ducha Świętego i wydarzeń Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy było w pewnym sensie Bożą zbiorową ordynacją Jego Kościoła jako proroczego głosu w wypełnieniu proroctwa Joela.

W tym czasie kiedy pisane były Dzieje Apostolskie, było wielu fałszywych proroków. Twierdzili oni, że mają szczególną moc i wizje, ale niekoniecznie pochodziło to od Boga. Dzisiaj znajdujemy się w takiej samej sytuacji, szczególnie w kościele. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.

– Przypow. Sal. 1:7.

Wstęp przedstawia cel tej Księgi Mądrości. Księga ta rozpoczyna się od szlachetnego zdania.„Nie ma”—jak to zauważył biskup Patrick — „takiej mądrej instrukcji w żadnej z ich ksiąg (mowa o pogańskich etykach), jaka jest w księgach Salomona, gdzie podaje on podstawę wszelkiej mądrości.”

Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Tak też powiedział Job (Joba 28:28). Tak samo powiedział ojciec mądrego człowieka (Psalm 111:10).

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

 

Teraz zaś proszę was, byście nie stawali tylko na progu tego Nowego Przymierza; nie bądźcie usatysfakcjonowani obmyciem z grzechów, nie posiadając mocy do ich przezwyciężania.

Nie bądźcie w pożałowania godny, samolubny sposób zadowoleni ze zbawienia od gniewu i potępienia, myśląc że możecie nazywać się dziećmi Bożymi, podczas gdy ciągle wędrujecie przez obszary strachu i pożądliwości tego świata.

Jeżeli nie jesteście wybawieni od strachu przed śmiercią, upokorzeniem i zniknięciem … i ciągle pożądacie rzeczy tego świata, to tak naprawdę nie zrozumieliście Krzyża; wisicie pomiędzy dwoma światami. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

“Twoje bezpieczeństwo polega na dziele Chrystusa dla ciebie.
Twoja pewność polega na Słowie Bożym skierowanym do ciebie.
Twoja radość polega na niezasmucaniu Ducha Świętego w tobie.”

Jeśli jako wierzący czynisz cokolwiek, co by zasmuciło Ducha Świętego, to twoja społeczność z Ojcem i Synem Bożym jest, na ten czas, w istocie zawieszona. Tylko wtedy, gdy osądzisz samego siebie i wyznasz swój grzech, radość tej społeczności może być ci przywrócona.

Twoje dziecko może zawiniło złym zachowaniem się. Na jego twarzyczce zaraz można spostrzec, że coś w jego serduszku jest nie w porządku. Jeszcze pół godziny temu, radowało się spacerem wraz z tobą naokoło ogrodu, podziwiając to wszystko, co ty podziwiałeś, radując się tym, co i ciebie cieszyło. Innymi słowy, było ono w społeczności z tobą. Jego uczucia i upodobania były identyczne z twoimi. Ale teraz wszystko się zmieniło!

Jako nieposłuszne i niegrzeczne dziecko, stoi daleko w kącie, prawdziwy obraz nieszczęścia. Na podstawie pełnego skruchy przyznania się do złego postępku, zapewniłeś go o całkowitym odpuszczeniu jego winy, a mimo to jego duma i upór powodują, iż nadal stoi i płacze tam w kącie. Gdzie jest ta radość sprzed pół godziny? czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

“Możemy efektywnie służyć Chrystusowi tylko wtedy, gdy radujemy
się Nim. Wtedy, gdy serce spoczywa na Jego potężnej miłości, ręce
wykonują najlepsza służbę dla Niego. Nikt też nie może przedstawiać
Chrystusa z namaszczeniem, świeżością i mocą innym, jeżeli nie
będzie karmił się Chrystusem w skrytości swojej duszy. To prawda, że
ktoś może wygłosić kazanie, wykład, wypowiadać modlitwy, napisać
książkę i przejść całą rutynę zewnętrznej służby, a jednak nie
przedstawiać Chrystusa. Człowiek, który chce prezentować Chrystusa
innym, musi sam być zajęty Chrystusem.”

CU. Mackintosh (1858)