Artykuły Chrześcijańskie

Drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisuje dzień Pięćdziesiątnicy. Ludzie oskarżyli uczniów o to, że są pijani, ale Piotr odpowiedział: “Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: 1 stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało…” (Dz. Ap. 2:16-21). To jest proroctwo z Księgi Joela 2:28-32, dotyczące wylania Ducha Świętego i wydarzeń Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy było w pewnym sensie Bożą zbiorową ordynacją Jego Kościoła jako proroczego głosu w wypełnieniu proroctwa Joela. W tym czasie kiedy pisane były Dzieje Apostolskie, było wielu fałszywych proroków. Twierdzili oni, że mają szczególną moc i wizje, ale niekoniecznie pochodziło to od Boga.
Dzisiaj znajdujemy się w takiej samej sytuacji, szczególnie w kościele. Ludzie w czasie Pięćdziesiątnicy byli bardzo podejrzliwi w stosunku do każdego, kto podawał się za proroka. W tym czasie ten ‘urząd’, jaki w Starym Testamencie reprezentowany jest przez takich mężów Bożych jak Jeremiasz czy Ezechiel, bardzo wyraźnie zaginął. Główną przyczyną faktycznego zaniku ‘proroka’ jako takiego było to, że w pierwszym kościele była moc, autorytet i wpływ, wniesione przez głoszenie Słowa Bożego, nauczanie życia i osoby
Jezusa i budowanie na fundamencie proroków i apostołów. To było mocne! Było to skuteczne, ponieważ ich służba była potwierdzana przez niepodważalne świadectwo Chrystusa i poprzez świadectwo ich własnego życia jako ciała Chrystusowego.
czytaj dalej