Artykuły Chrześcijańskie

Bojaźń Pana jest początkiem mądrości— Psalm 111:10 Byłoby to naprawdę dziwne, gdyby było inaczej. Jeżeli w ogóle wierzymy w Boga Stwórcę, Dawcę każdego dobrego daru i jeżeli wierzymy, że jest to Jego życzeniem, aby ludzie uznawali Jego autorytet i poddawali się pod Jego prowadzenie, to musimy wierzyć, że On będzie dawał Swoje najlepsze dary, szczególnie takie jak dar mądrości tym, którzy poddają się Jego autorytetowi i pragną się Jemu podobać. Założenie, że ten dar jest tak samo udzielany bezbożnym jak i wszystkim innym sugeruje, że Bóg nie bierze pod uwagę żadnych moralnych różnic i że nie jest to symbolem Jego satysfakcji, żeby udzielać tego daru tym, którzy chcą Mu szczerze służyć. On niewątpliwie udziela wielu darów bezbożnym na jakiś czas po to, aby ich prowadzić do upamiętania, kiedy doświadczają Jego dobroci. Ale Jego najlepsze dary są udzielane po, a nie przed ich upamiętaniem.

Czy można zatem powiedzieć, że niereligijny świat jest bez mądrości? Czy nie ma on takich ludzi jak Arystoteles, Sokrates, Tycjusz, Goethe, Gibbon? Musimy zrozumieć co to jest mądrość. Mądrość to nie jest jakaś ilość wiedzy. Odpowiednia wiedza jest nieodzowna dla mądrości. Człowiek, który nie ma wiedzy odpowiedniej dla swojej pozycji, który nie zna siebie w relacji do Boga i innych ludzi, który jest źle poinformowany w odniesieniu do swoich obowiązków, niebezpieczeństw, konieczności, choćby napisał wiele książek o najbardziej egzaltowanym charakterze, to jednak musi być określony jako człowiek bez mądrości.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie


Pewna dobra kobieta, zapytana, gdy była chora, czy chce żyć, czy umrzeć, odpowiedziała: „Niech będzie tak, jak się Bogu podoba”. „Ale”, powiedziała pewna osoba, która znajdowała się obok niej: „jeśli Bóg chciałby, abyś to ty zadecydowała, to co byś wybrała?” — Zaiste — rzekła — gdyby Bóg zwrócił się z tym do mnie, to ja bym odpowiedziała tak jak poprzednio i ponownie oddała tę sprawę w Jego ręce. — Postawa duszy tej kobiety była unikalna w dobrym słowa tego znaczeniu. Cóż, powiada dusza pełna łaski Bożej, ambitny człowiek oddaje się zaszczytom, ale ja oddaję się Tobie Panie Bożezmysłowa osoba oddaje się swoim przyjemnościom, ale ja oddaję się Tobie; chciwiec oddaje się swoim sakiewkom, ale ja oddaję się Tobie; rozpustnik oddaje się swoim pożądliwościom, ale ja się oddaję Tobie; pijak oddaje się kielichom, ale ja oddaję się Tobie; papista oddaje się swoim posągom i obrazom, a ja oddaję się Tobie; Turek poddaje się swojemu Mahometowi, a ja poddaję się Tobie; heretyk oddaje się swoim heretyckim poglądom, ale ja się oddaję Tobie. „Panie, nałóż na mnie brzemię, jakie chcesz, tylko niechaj Twe wieczne ramiona będą pode mną” [Luter]. Uderz, Panie, uderz i nie oszczędzaj, bo znajduję się w granicach Twojej woli, nauczyłem się mówić amen Twojemu amen; interesujesz się mną bardziej niż ja sobą samym, dlatego oddaję się Tobie, chcę  być do Twojej dyspozycji i jestem gotów przyjąć do swego wnętrza wszystko to co odciśniesz swoją pieczęcią we mnie. O błogosławiony Panie! czyż nie powtarzałeś mi raz za razem, jak niegdyś król? Izraela rzekł do króla Syrii: „Twój jestem ja i wszystko, co mam” (1 Krl 20:4 UBG).  ,,Jestem twój, o duszo, aby cię zbawić, moje miłosierdzie jest twoje, aby ci przebaczyć; moja krew jest twoją, aby cię oczyścić; moje zasługi są twoje, aby cię usprawiedliwić; moja sprawiedliwość jest twoją, aby cię nią przyodziać; mój Duch jest twoim, aby cię prowadzić; moja łaska jest Twoją, aby cię wzbogacić; a moja chwała jest twoją, aby cię wynagrodzić”; dlatego dusza obdarzona Bożą łaską, nie może nie zrezygnować z siebie samej dla Boga. ,,Panie oto jestem, czyń ze mną, co w Twoich oczach wydaje się dobre. Wiem, że najlepszym sposobem na wypełnianie własnej woli jest poddanie się Twojej woli i powiedzenie amen Twojemu amen”.        

Tomasz Brooks (1608-1680)

Artykuły Chrześcijańskie

“Jakakolwiek zasada, która przysłania wzorzec sprawiedliwego życia, może być uznana jako morderca świętości. Jest to subtelny sposób szatana aby zadziwić Chrześcijańskiego podróżnika. Jeżeli uda mu się tak zmęczyć świętego swoim Przewodnikiem, że odrzuci Go, to niedługo zbłądzi z niebiańskiej drogi i wejdzie na drogę do piekła. Apostoł mówi nam o pokoleniu, które obiecując sobie wolność jest ‘niewolnikami zepsucia’ (II Piotra 2:19). Ludzie, którzy zsuwają jarzmo Bożego przykazania pod pozorem wolności, wkrótce uginają się pod ciężarem o wiele gorszego brzemienia – ciężkiego jarzma grzechu.”

William Gurnall (1658)

Artykuły Chrześcijańskie

“W Krzyżu jest zbawienie; w Krzyżu jest życie; w Krzyżu jest ochrona przed wrogami. W Krzyżu jest wyrażenie niebiańskiej słodyczy; w Krzyżu jest siła umysłu; w Krzyżu jest radość Ducha. W Krzyżu jest wielkość cnoty; w Krzyżu jest doskonałość uświęcenia. Poza Krzyżem nie na zdrowia duszy ani nadziei wiecznego życia. Weź więc swój krzyż i naśladuj Jezusa, a przejdziesz do życia wiecznego. On przeszedł przed tobą niosąc swój krzyż i umarł za ciebie na tym krzyżu, abyś ty również mógł nieść swój krzyż i chętnie umrzeć na Krzyżu. Bo jeżeli umrzesz z Nim, będziesz również z Nim żył; jeżeli jesteś uczestnikiem Jego cierpienia, to będziesz również uczestnikiem Jego chwały.”

Thomas a Kempis (1418)

Artykuły Chrześcijańskie

“Ten, kto usługuje w Duchu, prezentuje Chrystusa zawsze jako jedyna rzecz, którą chce osiągnąć i utrzymać. Przedstawia Go jako źródło wszelkiej radości dla serca w Jego własnym bezchmurnym świetle, również w tym okresie doświadczeń i zła. Pokazuje i podkreśla, że nie brakuje mocy do niczego, kiedy człowiek trwa w świadomej społeczności z Nim. Przedstawia człowiekowi żywy kontrast, polegający na tym, że z jednej strony osądza i potępia własne drogi i uczucia człowieka, a z drugiej strony z radością zachwyca go naturą Tego, który go umiłował i oddał Siebie Samego za niego; i ta natura — nowa natura – jest promowana i odżywiana przez każde spojrzenie na Chrystusa.”

J.B. Stoney (1814-1897)

Artykuły Chrześcijańskie

 

‘To co liczy się przed Bogiem to nie twoje uparte trzymanie się swojego zrozumienia tego jak powinien wyglądać święty, ale twoje prawdziwe relacje z Jezusem Chrystusem i twoje oddanie się Jemu bez względu na to czy jesteś zdrowy, czy chory. Chrześcijańska doskonałość nie jest, i nigdy nie będzie, ludzką doskonałością. Chrześcijańska doskonałość jest doskonałością wynikającą z relacji z Bogiem, która ukazuje się sama pośród niedoskonałości ludzkiego życia … Jestem wezwany by żyć w doskonałej relacji z Bogiem, tak, aby moje życie sprawiało, że serca innych ludzi będą szukały Boga, a nie podziwiały mnie samego. Myśli o mnie samym przeszkadzają w mojej użyteczności dla Boga. Bóg nie chce wydoskonalić mnie abym był numerem pokazowym w Jego salonie. On doprowadza mnie do miejsca, w którym będzie mógł mnie użyć. Pozwól aby On zrobił to co chce.”

Oswald Chambers (1915)

Artykuły Chrześcijańskie

“Możemy efektywnie służyć Chrystusowi tylko wtedy, gdy radujemy się Nim. Wtedy, gdy serce spoczywa na Jego potężnej miłości, ręce wykonują najlepsza służbę dla Niego. Nikt też nie może przedstawiać Chrystusa z namaszczeniem, świeżością i mocą innym, jeżeli nie będzie karmił się Chrystusem w skrytości swojej duszy. To prawda, że ktoś może wygłosić kazanie, wykład, wypowiadać modlitwy, napisać książkę i przejść całą rutynę zewnętrznej służby, a jednak nie przedstawiać Chrystusa. Człowiek, który chce prezentować Chrystusa innym, musi sam być zajęty Chrystusem.”

CU .Mackintosh (1858)

Artykuły Chrześcijańskie

Apostoł Paweł w swoim liście do wierzących Żydów mieszkających w Rzymie pisał „Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem”(Rzym.9,6). Rozprawia się tym samym z nauką dotyczącą fałszywego przekonania, które przez wieki towarzyszyło elitom religijnym Izraela, że już sama przynależność do narodu żydowskiego otwiera jego członkom perspektywę zbawienia. Przeciwnie – „nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo” (Rzym.9,8). I dalej „poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary; A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Chciejmy pokłonić się przed Bogiem w pokorze, i w tej pokorze wyznać Mu stan całego Kościoła. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić smutnego obrazu Kościoła Chrystusa na ziemi. Nie mam słów by wyrazić to co czasem czuję. Pomyślcie tylko o chrześcijanach wokół siebie. Nie mówię o nominalnych chrześcijanach, albo o podających się za takich, ale o setkach i tysiącach szczerych, poważnych chrześcijan, którzy nie żyją w mocy Bożej i ku Jego chwale. Jest tak mało mocy, tak mało poświęcenia czy oddania Bogu, tak mało zrozumienia prawdy, że chrześcijanin to człowiek całkowicie podporządkowany woli Bożej! Chciejmy wyznać grzechy Bożego ludu wokół nas i uniżyć się. Jesteśmy członkami tego chorego ciała. Ta choroba będzie nam przeszkadzać i rozbije nas, jeżeli nie przyjdziemy do Boga i nie oddzielimy siebie od społeczności ze światem, z chłodem wobec siebie nawzajem, jeżeli nie oddamy siebie

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Jeżeli chcemy „królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa,” abyśmy mogli pełniej wyrażać prawdziwość chrześcijańskiego życia i doświadczać wyzwolenia i wywyższenia ducha, który mógłby wydać bardziej obfity owoc. w którym mógłby być uwielbiony Ojciec, to musimy wierzyć. Nigdzie nie dojdziemy bez wszystko pochłaniającej pasji realizacji tego nabytego krwią dziedzictwa. Czytamy o tym co spotka tych, którzy nie są ani zimni ani gorący (Objawienie 3:16). Nigdzie nie dojdziemy, jeżeli nasze

czytaj dalej