Artykuły Chrześcijańskie

Jak piękny jest  TEN który stworzył każda roślinę idealnie zgodnie z jej rodzajem
Jak piękny jest TEN który pokochał grzeszny świat
Jak piękny jest TEN który dał swojego jedynego syna aby uratować ginący świat
Jak piękny jest TEN który daje życie
Jak piękny jest TEN który dotrzymuje każdej z obietnic
Jak piękny jest TEN który broni bezbronnych
Jak piękny jest TEN który raduje się gdy jedna dusza odwróci się od nieprawości do NIEGO
Jak piękny jest TEN który daje spokój w czasach niepokoju
Jak piękny jest TEN który z nieskończoną miłością przyjmuje każdego potrzebującego

Artykuły Chrześcijańskie

W naszej angielskiej Biblii (KJV) i w mowie potocznej bycie prostym jest
często tym samym, co bycie głupim, niemądrym, łatwowiernym, czy też łatwo
oszukanym przez pozory. W tym przypadku jest to przeciwieństwo mądrości. Tak
więc: ,,Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, ale prości idą dalej i ponoszą karę”, (Prz
22:3 UBG). „Efraim stał się jak głupia gołębica bez serca”, (Oz 7:11 UBG), opisuje
podobny charakter. Złą rzeczą jest bycie naturalnym głupcem. Gorzej jest zostać
uczyniony głupcem przez niegodziwych ludzi i niegodziwe skłonności. Taka prostota
nigdy nie jest polecana. Jest to najgorszy rodzaj prostoty, ponieważ jest zarówno
owocem, jak i przyczyną niegodziwości.
Czasami prostym człowiekiem jest ten, kto jest słaby, nie poinstruowany, być
może nawet oszukany, ale uczciwy, poszukiwacz prawdy. Do takich skierowane jest
zaproszenie, by przyszli na wielką ucztę przygotowaną przez mądrość: „Ktokolwiek
jest prostym, niech wstąpi”, (Prz 9:4 UBG).
Jedno ze słów przetłumaczone jako prostota często oznacza zdrowie, bycie w
dobrym stanie, szczerość, i wolność od chorób. Tak więc szczere oko jest dobrym
okiem, dającym czyste widzenie (Mt 6:22; Łk 11:34). Rzeczownik jest tłumaczony
jako prostota serca w Ef. 6:5 (UBG) a w Kol. 3:22 (UBG) jako szczerość serca, gdzie
to oznacza trzeźwość lub uczciwość serca.
Dalej, prostota jest przeciwieństwem skąpstwa i sknerstwa — i tak oznacza
dobroć, hojność i obfitość. Tak więc w Rz 12:8 (KJV) przetłumaczono, ,,….jeśli ktoś
rozdaje, to w prostocie. W 2 Kor. 8:2 (KJV) to samo słowo oddano przez: hojność, a
w 2 Kor. 9:11 (KJV), przez obfitość.
Wreszcie, bycie prostym, to bycie niewinnym, wolnym od złych intencji,
nieumiejętnym w niegodziwości, nieszkodliwym — tak jak Paweł mówi: ,,….chcę,
abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe”, (Rz 16:19 UBG). Tego
samego słowa używa nasz Pan, kiedy mówi: „…..Bądźcie więc roztropni jak węże i
niewinni jak gołębice”, (Mt 10:16 UBG) i przez Pawła, kiedy mówi: ,,Wszystko czyńcie
bez szemrania i sporów: Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi,
bez zarzutu” (Flp 2:14-15 UBG).
Cóż zatem znaczy bycie prostym w odniesieniu do zła? Jest to coś całkowicie
zgodnego z byciem mądrym w tym, co dobre. Nie jest to naturalna głupota. Jednak
cielesnym ludziom często wygląda to na szaleństwo, ponieważ tak chętnie naraża się
na naturalne zło, zamiast udać się na grzeszne drogi. Sztuki złych ludzi nie są znane
prostym. Są „tak mądrzy, żeby nie być oszukanymi, a jednak tak prostymi, że nie
mogą być zwodzicielami”. W złośliwości są dziećmi, natomiast w rozumowaniu są
dojrzali. Nie jest żadną reputacją dla bogobojnego człowieka bycie adeptem sztuczek
i szykan oszukańczego świata. Było to nazwane wyrzutem przez jednego ze
starożytnych, aby król lub filozof tańczył dobrze. Podobnie jest to wstyd dla
chrześcijanina, aby był ekspertem w podstępach cielesnych ludzi prowadzących do
zdobywania wpływów i promowanie samolubnych lub podłych zamysłów.
Prostota Ewangelii jest bliska pokrewieństwem pobożnej szczerości (2 Kor
1:12 UBG). Nie znosi obłudy. Nosi, jeśli można tak powiedzieć, swoje serce w dłoni.
Nie chodzi krzywymi drogami. „Jest sprawiedliwa, szczera, uczciwa, i prawa we
wszystkim”.
I jest tak kochająca, jak sprawiedliwa. Nie chowa w sobie złośliwości. Jej
język nie jest splamiony oszczerstwem, a ręce nieprawością. Jej kroki nie są
splamione krwią. Nie przeklina, ale w dużej mierze błogosławi. Jest mężna, nie czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisuje dzień Pięćdziesiątnicy. Ludzie oskarżyli uczniów o to, że są pijani, ale Piotr odpowiedział: “Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: 1 stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało…” (Dz. Ap. 2:16-21). To jest proroctwo z Księgi Joela 2:28-32, dotyczące wylania Ducha Świętego i wydarzeń Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy było w pewnym sensie Bożą zbiorową ordynacją Jego Kościoła jako proroczego głosu w wypełnieniu proroctwa Joela. W tym czasie kiedy pisane były Dzieje Apostolskie, było wielu fałszywych proroków. Twierdzili oni, że mają szczególną moc i wizje, ale niekoniecznie pochodziło to od Boga.
Dzisiaj znajdujemy się w takiej samej sytuacji, szczególnie w kościele. Ludzie w czasie Pięćdziesiątnicy byli bardzo podejrzliwi w stosunku do każdego, kto podawał się za proroka. W tym czasie ten ‘urząd’, jaki w Starym Testamencie reprezentowany jest przez takich mężów Bożych jak Jeremiasz czy Ezechiel, bardzo wyraźnie zaginął. Główną przyczyną faktycznego zaniku ‘proroka’ jako takiego było to, że w pierwszym kościele była moc, autorytet i wpływ, wniesione przez głoszenie Słowa Bożego, nauczanie życia i osoby
Jezusa i budowanie na fundamencie proroków i apostołów. To było mocne! Było to skuteczne, ponieważ ich służba była potwierdzana przez niepodważalne świadectwo Chrystusa i poprzez świadectwo ich własnego życia jako ciała Chrystusowego.
czytaj dalej

Informacje

Konferencja w Toruniu 12-13 listopada 2022 r.

„I wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy,
w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynieść Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary” (1 List Piotra 2,5)

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję w Toruniu
Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28
(Osiedle Na Skarpie) łącznik

Termin: 12-13 listopada 2022 (rozpoczęcie godz. 11.00)

Pragniemy, aby uczestnicy konferencji wnieśli swój udział w kosztach jej
zorganizowania, dlatego też zachęcamy uczestników do dokonania wpłaty
kwoty 25 zł od osoby w dniu rozpoczęcia konferencji lub na konto:
Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
Nr konta: 51 1750 0012 0000 0000 3413 8044
W tytule przelewów prosimy wyraźnie napisać:
„Darowizna na konferencję w Toruniu 2022”
oraz imiona i nazwiska osób, których dotyczy wpłata.
Informujemy, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc w łączniku
dopuszczamy potwierdzenie udziału w konferencji wg kolejności zgłoszeń.
Osoby chcące skorzystać w trakcie konferencji z obiadów, proszone są
o złożenie wcześniejszej deklaracji, abyśmy mogli złożyć zamówienie.
Cena za obiad wynosi 25 złotych.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY BĘDZIE POBIERANA W TRAKCIE KONFERENCJI
Śniadania i kolacje we własnym zakresie
Noclegi – rezerwacja we własnym zakresie
(np. https://www.nocowanie.pl/noclegi/torun/)
Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: oblubienicaeu@gmail.com

PLAN KONFERENCJI
SOBOTA 12.11.2022
11.00 – 13.30 ZGROMADZENIE
13.30 – 14.30 OBIAD
15.00 – 17.00 ZGROMADZENIE
17.00 – 18.00 PRZERWA NA KAWĘ
18.00 – 20.00 ZGROMADZENIE
NIEDZIELA 13.11.2022
09.00 – 11.00 ZGROMADZENIE
11.00 – 12.00 PRZERWA NA KAWĘ
12.00 – 14.00 ZGROMADZENIE
14.00 – 15.00 OBIAD

KONTAKT DO LOKALNYCH ORGANIZATORÓW:
Waldemar Kułakowski – 697-197-021 (sprawy organizacyjne)
Karol Czarnowski – 509-69-33-22 (usługiwanie)
Jolanta Celebucka – 502-107-670 (zgłoszenia)

W imieniu organizatorów:
Waldemar Kułakowski

Artykuły Chrześcijańskie

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.—Przypow. Sal. 1:7.Wstępprzedstawia cel tej Księgi Mądrości. Księga ta rozpoczyna się od szlachetnego zdania.
„Nie ma”—jak to zauważył biskup Patrick — „takiej mądrej instrukcji w żadnej z ich ksiąg
(mowa o pogańskich etykach), jaka jest w księgach Salomona, gdzie podaje on podstawę
wszelkiej mądrości.”
Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Tak też powiedział Job (Joba 28:28). Tak samo
powiedział ojciec mądrego człowieka (Psalm 111:10). To stwierdzenie ma taką wagę, że
Salomon to powtarza. Po przeanalizowaniu wszystkiego i zbadaniu dokładnie wszystkich
źródeł poznania, jego konkluzja dotycząca całości jest taka: że bojaźń Boża w praktycznym
doświadczeniu „jest całością człowieka” (Kazn. Sal. 12:13; porównaj Joba 28:12-14 i 28)—
cały jego obowiązek; całe jego szczęście; jego pierwsza lekcja i ostatnia.
Tak więc, kiedy ma nam przekazać instrukcje z ust Boga, rozpoczyna od początku, od
najważniejszej części. Wszelka mądrość pogańska jest tylko głupstwem. Ze wszelkiego
poznania, poznanie Boga jest najważniejsze. Nie ma prawdziwego poznania bez pobożności
(porównaj 5 Mojż. 4:6,7).
Ale co to jest bojaźń Pana? Jest to taki szacunek z miłością, poprzez który dziecko Boże
podchodzi z uniżeniem i ostrożnością do prawa swojego Ojca. Jego gniew jest tak gorzki, a
jego miłość tak słodka, że z tego wynika gorące pragnienie, aby się jemu podobać, a ze
względu na niebezpieczeństwo niedociągnięć z powodu własnej słabości i pokus—święta
czujność i bojaźń, aby nie zgrzeszyć przeciwko Niemu” (Hebr. 12:28,29). To dotyczy każdego
doświadczenia umysłu, każdego celu w życiu (Przyp. Sal. 23:17).
czytaj dalej

Informacje

Witajcie,

Zgodnie z ustaleniami na naszym ostatnim spotkaniu nasze kolejne spotkanie braterskie zaplanowane jest w zborze w Połczynie Zdroju Tym razem informujemy z dużym, jak na nas, wyprzedzeniem 🙂 termin: 15-17.09 (wrzesień) – czwartek od 18.00, kończymy sobota ok 13.00-14.00. Adres spotkania:ul. Grunwaldzka 42, Połczyn Zdrój. Wskazane wziąć ze sobą materac/karimatę i śpiwór.
Pozdrawiam w Chrystusie i do zobaczenia jak Pan pozwoli
Przemek Bartczak
Informacje

Witajcie,
Planujemy nasze kolejne spotkanie braterskie. Bracia z Płocka zapraszają ponownie na wspólny czas 9-11.06 (czwartek od 18.00, kończymy sobota ok 13.00-14.00) adres spotkania: Radotki 1, 09-411 Siecień.
Wskazane wziąć ze sobą materac/karimatę i śpiwór. Gdyby ktoś podróżował komunikacją publiczną to z dworca w Płocku bracia deklarują podwiezienie na miejsce – wystarczy wcześniej zadzwonić i zgłosić taką potrzebę: Robert Koziciński tel. 504780709, Tomek Piechowski 502504477. Jest też prośba o wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu najlepiej mailem na adres basiewicz@gmail.com lub sms na nr 507802210. Jak Pan da to “się zejdziem znów”.
Pozdrawiam w Chrystusie
Przemek

Artykuły Chrześcijańskie

 

Teraz zaś proszę was, byście nie stawali tylko na progu tego Nowego Przymierza; nie bądźcie
usatysfakcjonowani obmyciem z grzechów, nie posiadając mocy do ich przezwyciężania. Nie bądźcie
w pożałowania godny, samolubny sposób zadowoleni ze zbawienia od gniewu i potępienia, myśląc że
możecie nazywać się dziećmi Bożymi, podczas gdy ciągle wędrujecie przez obszary strachu i
pożądliwości tego świata. Jeżeli nie jesteście wybawieni od strachu przed śmiercią, upokorzeniem i zniknięciem … i ciągle pożądacie rzeczy tego świata, to tak naprawdę nie zrozumieliście Krzyża; wisicie pomiędzy dwoma światami. Możecie być dziećmi Bożymi, a jednak ciągle nie znać bogactw Bożej łaski, sekretu codziennego życia, które kiedy w codziennym życiu pojawiają się nowe wyzwania, potrzeby, trudności czy nowe pokusy, przyjmuje z bogactw Chrystusa łaskę za łaską. Jesteście przestraszeni albo wręcz pociągani ku światu, grobowi, przyszłości, rzeczom tej ziemi; zapominacie, że jesteście ludem pochodzącym z niewidzialnego świata; że Niebo jest otwarte i że ziemski horyzont ciemnieje, by pomóc wam zwrócić się ku innemu światu, ku światu łaski. Nie pozwól by minął choć jeden dzień, jeżeli nie będziesz w stanie wieczorem uwielbić Boga za to, że zmuszony przez Boską
konieczność, przyjąłeś łaskę za łaską, i że poznałeś swojego Boga lepiej niż wczoraj — kiedy każdy
dzień jest tym nowym, z nowym Życiem, nowym Światłem i nową łaską. Gdy ciągle na nowo uczymy
się żyć pod otwartymi Niebiosami, zwiększa się światło. Przybliżamy się do niebiańskiego powołania
— pielgrzymi i obcy na ziemi, posadzeni na wyżynach niebieskich i rządzący z góry nad wszystkim, co
wczoraj panowało nad nami i nas powstrzymywało. Teraz jesteśmy rządzącym ludem z Chrystusem
Królem, ukryci w Chrystusie i ukazujący chwałę Chrystusa i rzeczywistość Nowego Przymierza, które
jest prawdą. Nie ma już więcej cienia, jakim jest Prawo; istnieje tylko rzeczywistość łaski — nie
fragment rzeczywistości ale łaska za łaską. Dzień po dniu wchodzimy głębiej w tą rzeczywistość, aż
ostatni poranek nie będzie miał wieczora, a On przyjdzie by wezwać nas wyżej, do miejsca które
przygotował dla Swoich wybranych — do świata Wiecznego Życia.

Otto Stockmayer (1904)

Informacje

Drodzy Bracia,

Wierzę że wspólny czas w Wejherowie po raz kolejny był dla nas zachętą do dalszego gorliwego naśladowania Naszego Pana Jezusa Chrystusa w oczekiwaniu na Jego powrót.
Nasze kolejne spotkanie zaplanowane jest na 31.03 (czwartek od 18.00) do 2.04 (planowane zakończenie w sobotę  obiadem o 13.00).
Miejsce spotkania to:
ARKA- Konferencyjne Centrum Chrześcijańskiej Edukacji i Wypoczynku
05-822 Milanówek ul. Średnia 131
GPS: 52.100000, 20.689444 /
Współorganizujemy to spotkanie z braćmi z Warszawy, Torunia i Ciechanowa. Z naszej strony pokrywamy koszty wynajmu sali jednak korzystanie z tego ośrodka wiąże się również  z opłatą za nocleg (łóżko z pościelą) w wysokości 45 zł od osoby za 1 noc oraz końcowy posiłek 20 zł od osoby.  Mamy nadzieję że taki koszt nie będzie stanowił dla nikogo przeszkody w przyjeździe gdyby jednak tak było to bardzo chętnie jako “gospodarze” pokryjemy koszty pobytu każdego brata który jest obecnie w trudnej sytuacji  finansowej.
Bądźcie zdrowi i trwajcie w Panu
Przemek