Artykuły Chrześcijańskie

trawa

Popatrzmy na dwa typy oblubienic na Ewę i Rebekę. W Ewie widzimy suwerenność Bożą w działaniu a w Rebece praktyczny skutek świadectwa Ducha Świętego. Zapamiętajmy, że te dwie rzeczy muszą być widoczne i skuteczne w oblubienicy Pańskiej, potrzebujemy ich obu. Można powiedzieć, że Ewa była zupełnie pasywna, wszystko co się jej tyczy było Bożym działaniem. Bóg sprawił, że Adam zapadł w głęboki sen tak jak Chrystusa zasnął w śmierci. On wziął żebro z boku Adama i ukształtował je w nowego człowieka. Bóg ukształtował i przysposobił oblubienicę dla Adama i przyprowadził ją do niego. Adam od razu rozpoznał ją jako będącą z niego i rzekł: “Tym razem jest to kość z moich kości, ciało z mojego ciała”. On ujrzał Ewę jako odpowiedniego towarzysza dla swojego całego życia. Ewa (jako symbol Oblubienicy) była bezpośrednim wynikiem Bożego suwerennego zamiaru zanim zaczął się czas. Co do Rebeki to stwierdzamy, że w jej sercu musiały powstać pewne myśli i doznania przez świadectwo sługi o Abrahamie i Izaaku. Później miało miejsce pierwsze spotkanie ze sługą, następnie słyszała wszystko co powiedział jej ojcu. W tym czasie w jej sercu miało miejsce ukryte zmagania – podejmowanie decyzji opuszczenia swego kraju, swoich krewnych i przezwyciężenia ich pragnień zatrzymania jej. Musiała stoczyć walkę z własnymi obawami jak i z troską i miłością najbliższych, by móc ich opuścić. Wiele usłyszała o swym Oblubieńcu w czasie gdy wielbłąd niósł ją siedemset lub osiemset mil przez pustynię. Potem nastąpiły pierwsze doznania gdy ona pierwszy raz przyciągnęła wzrok Izaaka i kiedy on zabrał ją do swego namiotu i kiedy pokochał ją i kiedy ona stała się jego żoną.
To wszystko jest praktyczne i musi być też skutecznym w naszym doświadczaniu Chrystusa. Załóżmy, że Rebeka usłyszała świadectwo o Izaaku i pozostała w Mezopotamii, jaką korzyść jej by to przyniosło? Ona musiała mieć w sercu tęsknotę spowodowaną opowieścią o Izaaku. “Ojciec miłuje Syna i przekazał wszystkie rzeczy w Jego ręce”, ona uwierzyła w wielkość Syna i musiała w sercu i umyśle być doprowadzona do punktu rzeczywistej decyzji: “Ja pójdę!” Jest wielką rzeczą jest to, że jesteśmy tak przyciągnięci do Chrystusa, że dochodzimy do tego punktu – pozostawię rodzinę i kraj i pójdę do Niego. Jest to rzecz doświadczenia, a nie wiedzy. Continue Reading

Artykuły Chrześcijańskie

oieńCzytamy w liście do Kolosan, jak zatroskany Paweł modli się o to, aby bracia w Chrystusie mogli poruszać się w kierunku pełnego poznania Bożej woli, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu (Kol. 1, 9-10; 2, 1-2). Pragnął by poznali, że jest znacznie więcej w Bożej woli niż oni zrozumieli. Wiedział że muszą być wzmocnieni by przeciwstawić się negatywnym wpływom, które dotyczyły spraw – filozofii, ludzkiej religijności, działania ludzkiego umysłu lub ludzkiego sentymentu. Tylko wtedy gdy będą napełnieni pełnym poznaniem Bożej woli, będą w stanie oprzeć się tym wszystkim wpływom.
Musimy poznać wielkość Chrystusa osobiście, Jego pierwszeństwo, Jego chwalebne miejsce jako Głowy ciała – Kościoła (zgromadzenia), pełnię świętych w Nim, tak abyśmy mogli zaakceptować jako przywilej i nasz zysk zewleczenie ciała grzechu oraz śmierć i pogrzebanie z Chrystusem.
Jako umarli z Chrystusem i wzbudzeni z Nim, wydostajemy się na zewnątrz zasięgu filozofii i cielesnej religijności i możemy szukać rzeczy i spraw, które są w górze i o nich myśleć. Są to cudowne Boże myśli – myśli o przyozdobionej Oblubienicy. Continue Reading

Artykuły Chrześcijańskie

makKiedy Nasz Pan był tutaj na ziemi uzdrowił wszelką chorobę i wszelką dolegliwość, oczyścił i uwolnił każdego kto do niego przyszedł czy był przyprowadzony. Czyniąc to, pokazał swoją zdolność wyjścia naprzeciw wszelkiej formie, w jakiej prawo grzechu może działać w naszych członkach. W każdym wypadku czystość i moc, które były w Nim, powodowały uzdrowienie i uwolnienie. Nikt nie pytał: Co mogę uczynić dla siebie samego z własnej swojej mocy? Oni przychodzili do Niego, dotykali się Pana i przez moc, która była w Nim otrzymali wybawienie z każdej niemocy i upodlenia, z każdego stanu w jakim się znaleźli.
W każdej moralnej chorobie lub dolegliwości, mogę poddać się Jemu i być pewnym, że jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu odpowiednia moc, aby jej zaradzić. Dlatego jeśli ktoś dotknął się Pana, dalej już nie podąża w niewoli prawa grzechu. Kiedy korzystam z mocy, która jest w Nim, przechodzę do całkowicie nowego rodzaju życia.
Chrześcijaństwo w prawdziwym znaczeniu jest Chrystusem uwielbionym w tych, których wyswobodził. “Jestem uwielbiony w nich”. Kiedy te uzdrowione osoby zajęły swoje miejsca w zgromadzeniu, co bez wątpienia wielu z nich uczyniło, stały się cudownym świadectwem dzieła Chrystusa w nas i pomiędzy nami! Continue Reading

Artykuły Chrześcijańskie


Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?” (Rzym. 2:4).

Czy ja skróciłem ewangelię, którą głosił Jezus, ewangelię upamiętania?

Czy używałem nożyczek do mojej Biblii i usunąłem wyższy koszt naśladowania Chrystusa?

Czy obniżyłem Jego standardy w ten sposób, że mówiłem ludziom, żeby tylko uwierzyli, a będą zbawieni?”

Czy usunęliśmy szczere przekonanie o grzechu?

Czy pospiesznie nie oferowaliśmy zbawienia tym, którzy tak naprawdę się nie upamiętali, nie przeżywali smutku z powodu swoich przestępstw, którzy szukali wiary po to, aby mogli za nią ukryć swoje pożądliwości?

Jest to smutne, że chcemy, żeby ludzie myśleli, iż zostali uzdrowieni z grzechu, kiedy oni wcale nie wiedzieli, że byli chorzy.

Ubieramy ich w szaty sprawiedliwości, kiedy oni nie wiedzieli, że są nadzy.

Zachęcamy ich, żeby zaufali Chrystusowi, kiedy oni nawet sobie tego nie uświadamiają, że potrzebują tego zaufania.

Tacy ludzie wreszcie myślą sobie: „Nie zaszkodzi dodać Jezusa do mojego życia.”

Artykuły Chrześcijańskie

 który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
List do Galacjan 2,20

Jezus Chrystus wisiał dla mnie na krzyżu na wzgórzu Golgoty. Zniósł cielesne cierpienia i duchowe męczarnie. Hańba, jakiej doznał od swojego ludu, złamała Jego serce. Nikt Mu nie współczuł. Nawet dwóch ukrzyżowanych z Nim złoczyńców lżyło Go. Jednak Jego miłość do mnie przezwyciężyła wszelką wzgardę i drwinę.
Tam niósł On karę za moje winy. Za mnie został uczyniony grzechem, dlatego też Bóg musiał Go opuścić.
Było to powodem strasznych cierpień Jego duszy. Jednak z miłości do mnie zniósł On Boży sąd. Na krzyżu oddał za mnie swoje życie. Jako bezgrzeszny człowiek musiał tam ponieść zapłatę za grzech, na którą ja zasłużyłem. Z pewnością trudne było dla Niego umierać w kwiecie swego wieku. Pomimo to oddał samego s iebie za mnie, ponieważ mnie umiłował.
Ta miłość skierowana osobiście do mnie ciągle na nowo porusza moje serce i wypełnia głęboką wdzięcznością. Pytam samego siebie: Kimże jesteś, że Syn Boży myślał o tobie wisząc na krzyżu? Nigdy nie chcę zapomnieć tego, że moje grzechy wywołały najdotkliwsze cierpienia mojego Zbawiciela.

Uwielbiam miłość niepojętą,
Co w Zbawcy mym objawia się.
Uniżam się przed mocą świętą,
Co z grzechu wydźwignęła mnie.
Już nie chcę dłużej dbać o siebie,
Miłości, pragnę tonąć w Tobie!

Artykuły Chrześcijańskie

   Wielu będzie mówić: “Pokój i bezpieczeństwo”, a wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. To właśnie sprawiło, że głupie panny spały wtedy, kiedy powinny udać się na rynek. Nie spostrzegły, że nie mają wystarczającej ilości oleju, aż nadszedł oblubieniec. A kiedy poszły kupić olej, drzwi zostały zamknięte. Oby te głupie panny nie miały naśladowców! Gdzie jest takie miejsce, gdzie jest dom, w którym tacy nie mieszkają? Wielu woli trzymać się nadziei, opartej na tak złudnych podstawach, że ich sytuacja jest dobra. Nie są zainteresowani zmianą swego stanu i przez to zginą w swych grzechach. Czy masz pokój? Pokaż mi podstawy, na których się on opiera. Czy jest to biblijny pokój? Czy możesz wykazać się cechami charakterystycznymi dla prawdziwego wierzącego? Czy możesz dowieść, że masz coś więcej niż zwykły obłudnik tego świata? Jeśli nie, to bój się tego pokoju bardziej niż wszelkiego kłopotu i wiedz, że cielesny pokój, jak jest to powszechnie dowiedzione, okazuje się śmiertelnym wrogiem duszy. Podczas gdy się uśmiecha, całuje i pięknie przemawia, śmiertelnie kąsa, jakby wbijając nóż pod piąte żebro. Continue Reading

Artykuły Chrześcijańskie

most

Ps. 100:1-5
1. Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio!
2. Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
3. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.
4. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!
5. Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

Modlitwa jest nie tylko przywilejem, lecz także koniecznością, jest polecana jako niezbędny element naszego duchowego wzrostu. Ktokolwiek traci potrzebę dziękowania, uwielbiania, społeczności z Ojcem miłosierdzia, może być pewien, że traci ducha prawdziwego synostwa; wówczas powinien szybko starać się usunąć przeszkody – świat, ciało lub Szatana. Każdy dodatkowy przejaw zaufania, jaki Pan nam okazuje, objawiając swój charakter i plan, powinien
pomnażać, zamiast zmniejszać, nasze uwielbienie i potrzebę modlitwy. Jeśli nasze serca są dobrą glebą, wydadzą obfity plon.

Radosnym warg śpiewaniem wychwalałyby Cię usta moje. Zaprawdę na Cię wspominam i na łożu moim każdej straży nocnej rozmyślam o Tobie. Ps 63,6-7

Artykuły Chrześcijańskie

1. Wróbelków małych kocha Bóg, Od zguby chroni je; A jeśli ptaszki kocha-Bóg, On kocha także mnie.

Refr.: On kocha mnie, On kocha mnie, Ja wiem, On kocha mnie; A jeśli ptaszki kocha Bóg, On kocha także mnie.

2. Bóg kocha lilię w krasie jej, U cichych źródeł wód, A jeśli kwiaty kocha Bóg, On kocha ludzki ród!

3. Bóg stworzył ptaszki, kwiatów moc, Swym światłem darzy je; Więc nie zapomni dzieci Swych, I kocha także

Artykuły Chrześcijańskie

widok1

Jeśli zyskaliśmy właściwe zrozumienie jak wielkiej wagi jest najmniejszy okruch z błogosławieństw będących udziałem chrześcijanina, to powinniśmy udać się do Słowa Bożego, tak jak uczynili to ludzie z Berei, aby upewnić się, że te rzeczy tak się mają. Uważam, że jeśli gdzieś występuje beztroska wobec Słowa Bożego, to oznacza, że nie mamy w naszych sercach właściwego zrozumienia wielkości błogosławieństw udzielonych chrześcijanom, gdyż w przeciwnym razie stałyby się one przedmiotem bardziej gorliwego i zniecierpliwionego poszukiwania. Te rzeczy są tak ważne – sprawy których to dotyczy są tak istotne – że nie powinniśmy niczego przyjmować ślepą wiarą, nawet gdyby mówca była apostołem.
Continue Reading

Artykuły Chrześcijańskie

1. Pozwól, że ci dam pytanie — Czyś w porządku z Bogiem Twym? — Czy nie dręczy cię sumienie? — Czyś zwyciężył w boju z złym?

Refr.: Czyś w porządku przyjacielu — Czy zgładzony grzechów dług? Czy z Nim pój­dziesz na wesele, Gdy nas wezwie złoty róg?

2. Gdyby dzisiaj śmierć stanęła Na twej drodze z mieczem swym, Czy Jezusa krew cię zmyła, Czyś w porządku z Bogiem twym?

3. Gdy Pan przyjdzie z wojskiem Swoim, Czy twe życie jest bez plam? Czyś w porząd­ku z Bogiem twoim, Czyś w porządku? — Powiedz sam!