Artykuły Chrześcijańskie

Prawda ewangelii składa się dwóch filarów. Pierwszym jest zbawienie z łaski przez ofiarę Chrystusa, a drugim odnowienie serca przez Ducha Świętego. Tak jak musimy doświadczyć przebaczenia, tak musimy dostąpić przemiany. Musimy zostać odnowieni tak, jak zostaliśmy odkupieni.
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

– Rabbi, co sądzisz na temat pieniędzy? – spytał młodzieniec swego nauczyciela.

 

– Wyjrzyj przez okno – rzekł mistrz – i powiedz mi, co widzisz.

 

– Widzę kobietę z dzieckiem, wóz ciągnięty przez parę koni i wieśniaka idącego na targ.

 

– Dobrze. A teraz popatrz w lustro. Co widzisz?

 

– Co chcesz, żebym widział, Rabbi? Siebie samego, to oczywiste.

 

– A teraz zastanów się: szyba jest zrobiona ze szkła i lustro także jest zrobione ze szkła. Wystarczy cieniutka warstwa srebra na szkle i człowiek dostrzega jedynie siebie samego…


Artykuły Chrześcijańskie

Patrz, słuchaj, nakłoń twego serca. Tak więc przyszliśmy do tych pouczeń. Synu człowieczy, patrz swoimi oczami i słuchaj swoimi uszami. Nakłoń swego serca do tego wszystkiego, co ja pokażę tobie.
Co to oznacza w pojęciach Nowego Testamentu?
W liście do Efezjan apostoł modli się, aby kościół mógł dojść do pełnego poznania Boga. Wierzący w Efezie mieli szerokie poznanie Pana. Paweł był z nimi przez dwa lata i powiedział, że nie wzbraniał się przed oznajmieniem im całego zamysłu Bożego. Oznacza to, że oni otrzymali bardzo wiele nauki od Pawła, a mimo to, on modli się za nich, aby mogli być przyprowadzeni do pełnego poznania Chrystusa. Wyjaśnia to on w swojej własnej modlitwie: „żebyście mogli wiedzieć, co jest nadzieją Jego powołania, co jest bogactwem Jego dziedzictwa w świętych….”.
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Któż zdoła wiarę swoją oddzielić od czynów, a przekonania od zajęć? Kto zdoła godziny swe przed sobą rozłożyć i rzec: „Ta oto dla Boga, a ta jest dla mnie, ta dla duszy, a ta dla ciała mego?” Wszystkie wasze godziny to skrzydła, co przemierzają przestrzeń między jedną jaźnią a drugą. Człowiek, który moralność tylko jako swą odzież najlepszą obnosi, lepiej by nagim pozostał; wicher i słońce skórze jego nie uczynią szkody. A kto postępowanie swoje tylko etyką wyznacza, ten więzi i w klatce zamyka swego ptaka – pieśń. Pieśń największej wolności bowiem, nie może z poza drutów płynąć ani krat. A ten, którego cześć dla Stwórcy jest jak okno, co się otworzyć morze albo zamknąć, nie poznał jeszcze przybytku swej duszy, gdzie okna otwarte są zawsze, od wschodu aż po zachód.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Otwierając się na pewne koncepcje dotyczące Ducha, prosisz o Ducha. Zakładasz, że wszystkie Jego oddziaływania będą korespondowały z koncepcją, którą uformowałeś. Oczekujesz od Niego, na przykład, aby był dla ciebie Duchem pocieszenia i kompasem w pachnącym ambrozją rajskim powietrzu. Uważasz, że jest On po to, by podnieść ciebie do ponad-doczesnej duchowej sfery poetyckich wizji wysp, gdzie błogosławieństwa będą spływać na ciebie, z prawa i lewa. Lecz Duch jest prawdą i musi przyjść w swoim własnym prawdziwym charakterze albo wcale.

Zabiegałeś o Jego opiekę, której ci nie odmówił, lecz jak zdziwiony jesteś, kiedy On chwyta cię za rękę – aby przygotować cię do gwałtownego wstąpienia do najwyższego nieba – i nagle okazuje się, iż zabrał cię z sobą po to, by poprowadzić w dół, do jakiegoś głębokiego i ciemnego lochu pełnego najobrzydliwszych wizerunków. Na próżno wzdrygasz się i cofasz; odkrywasz przez to tylko, jak żelazny uścisk On posiada. Każe ci patrzeć na te odrażające podobizny i obserwować jakim ucieleśnieniem twoich cech z przeszłości one są.
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Nie myśl, że łatwą rzeczą jest pozbycie się samego siebie. Łatwo jest uczynić ślub, zanieść modlitwę w tej sprawie, czy pokazać akt poświęcenia na nabożeństwie. Ale jak poważna była śmierć Chrystusa na Golgocie – oddanie Jego bezgrzesznego życia Bogu – tak samo poważne musi być wydanie naszego “ja” na śmierć między nami, a naszym Bogiem. Moc śmierci Chrystusa musi działać w nas każdego dnia.

 

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Często stwierdzamy, że zaczynamy się modlić gdy serce jest przepojone, przepełnione – przelewa się. Jest to jednak bardzo niebezpieczny błąd szeroko rozpowszechniony w chrześcijaństwie, takie stwierdzenie było by właściwe gdyby serce z natury samo umiało się napełniać lub modlić.
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

 Jak wzburzone wiatrem morze

Tak bywało w sercu mym

Drgało w smutku, bólu, trwodze

W trudnej walce i bez sił

Lecz pocieszał mnie mój Bóg

Gdy wśród klęsk i pełen trwóg

Swej modlitwy głos wznosiłem wzwyż

Ty o Boże wszystko wiesz

Jak jest ciężko duszy mej

Na tej drodze często brak mi sił

 

 

Przez modlitwę moje życie

Radośniejsze dzisiaj jest

Pośród smutków mych Zbawiciel

Swą pociechę w serca śle

On dodaje siły mi

Gdy wokoło krąży zły

Chcąc pochłonąć słabą duszę mą

Pan zna słabość duszy mej

Zsyła pomoc w chwili złej

Bym nie udał się już drogą złą

Przez modlitwę moje życie radośniejsze dzisiaj jest …

 

Artykuły Chrześcijańskie

Wierne posłuszeństwo odpowiadające otrzymanemu poznaniu, prowadzi do zdrowego i owocnego umacniania w łasce oraz w poznaniu (2Pio.3,18) i jest najlepszą ochroną przeciwko zwodniczym sztukom szatana, który jest ojcem kłamstwa i wrogiem prawdy. Wszędzie tam, gdzie prawe ludzkie serca korzyły się w posłuszeństwie przed Bogiem i ulegały w prostocie zajaśniałemu im światłu Prawdy, Bóg uczynił je, w miarę ich uzdolnień i sfery działania, nosicielami światła oraz świadkami prawdy i użył je jako narzędzia błogosławieństwa. Choć poglądy tych ludzi i ujęcie nauki były różne – zależne od wpływu ich otoczenia, wychowania i czasu, w jakim mogli dać wyraz temu promieniowi powierzonej im znajomości Prawdy, w słowie i w czynie, w życiu i świadczeniu i stać się błogosławieństwem nie tylko dla swych współczesnych, lecz także dla potomnych.
czytaj dalej